Gratis verzending > €80

june21jewelry,rings,necklace,earrings,fashion,gold,silver,925silver,stainlesssteel,jewelry,gent,giftcard,gifts,clothing,bags,girlsjewelry,jewels

Gebaseerd op het vertrouwen van 2000+ klanten

Privacybeleid van JUNE 21 JEWELRY COMMV

Het doel van dit beleid is aan te geven hoe ons bedrijf uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt bij het gebruik van deze website. Dit gebruik gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), die op 25 mei 2018 van toepassing wordt.

1. WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die op deze website worden verzameld, is de eenmanszaak JUNE 21 Jewelry COMMV, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 23 bus 2, 9830 Sint-Martens-Latem, België en ondernemingsnummer BE0732.634.763 hierna “onze vennootschap” of “wij” genoemd.

2. WELKE SOORTEN INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen hoofdzakelijk de informatie en gegevens die u ons verstrekt wanneer u onze website en onze diensten gebruikt, alsmede informatie die u niet rechtstreeks aan ons verstrekt maar die wordt verzameld bij het gebruik van onze website, zoals het type apparaat dat wordt gebruikt om de website te raadplegen en lokalisatiegegevens enz. bijvoorbeeld wanneer je:

Aankopen doet in onze webshop;

 • Je inschrijft in onze nieuwsbrief;
 • Onze contact form gebruikt;

wanneer je onze website gebruikt.

Wij verzamelen verschillende soorten informatie, afhankelijk van de diensten die u gebruikt en het gebruik dat u maakt van onze website.

Als u aankopen doet in onze e-shop: wij verzamelen de informatie die u op het registratieformulier verstrekt, als u een particulier bent, uw adres, naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en eventueel mobiel nummer en faxnummer. Als u een bedrijf bent, bovenstaande gegevens en uw bedrijfsnaam en BTW-nummer.

 • Wanneer u ons contactformulier gebruikt: wij verzamelen de informatie die u in het contactformulier verstrekt, waaronder uw naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief: wij verzamelen uw naam en e-mailadres.
 • Wanneer onze website de Google Analytics tool gebruikt: wij verzamelen informatie over uw interessegebieden, uw activiteit op de website en e-shop, uw aankoop of bestellingen, de duur van uw verbinding, datum, tijd, IP-adres en geregistreerde verwijzende website. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan contactgegevens of andere persoonsgegevens.

Ons bedrijf maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres). Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Océane Neslany te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Océane Neslany heeft Google geen toestemming gegeven om via Océane Neslany verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

3. HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Ons bedrijf gebruikt uw persoonsgegevens altijd op basis van een van de criteria die de wet voorschrijft met het oog op een rechtmatige verwerking. Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt voor het doel:

 • U producten / diensten leveren en de levering verbeteren, klachten behandelen en een goede dienst na verkoop garanderen;
 • Om uw ervaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten in verband daarmee te behandelen;
 • U loyaliteitsvoordelen bieden;
 • Met jou communiceren;
 • Om onze activiteiten te beheren;
 • Onze marketing- en reclamecampagnes uitvoeren;
 • Fraude voorkomen;
 • Zorg voor de veiligheid van de website;
 • Om te voldoen aan de factureringswetgeving;
 • Om statistische analyses uit te voeren met betrekking tot onze klanten, zoals bezoek- en klikgedrag op onze website, zodat onze diensten en producten kunnen worden geëvalueerd en bijvoorbeeld wordt nagegaan of promotiecampagnes effectief zijn.

Meer informatie

Om uw persoonlijke gegevens te verwerken, ondersteunt ons bedrijf altijd:

 • In dat geval is het bedrijf verplicht deze toestemming (wijze waarop en datum waarop de toestemming is verkregen) voor elke gebruiker te documenteren. Daarnaast raden wij aan om – voor zover mogelijk – gebruik te maken van een “voorkeuren”-pagina waar de gebruiker een overzicht krijgt van de verwerkingsactiviteiten waarvoor hij zijn toestemming heeft gegeven en – in voorkomend geval – de mogelijkheid krijgt om zijn toestemming voor bepaalde van deze verwerkingsactiviteiten in te trekken. die u in deze context hebt gegeven, of expliciet (door het betreffende vakje aan te vinken bij het surfen op onze website), of impliciet, waarbij uw toestemming volgt uit uw gedrag op onze website (bijvoorbeeld door ervoor te kiezen contact met ons op te nemen via het contactformulier). In dat geval hebt u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor de toekomst in te trekken;
 • Of op basis van een ander criterium waarin de wet voorziet: bijvoorbeeld als het verzamelen van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u een van de partijen bent of als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. In bepaalde gevallen kan de verwerking van uw gegevens ook noodzakelijk zijn om uw wezenlijke belangen te beschermen of om het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf te verwezenlijken.

4. HOE EN MET WIE WORDT DE INFORMATIE GEDEELD?

Ons bedrijf deelt uw gegevens in principe niet met derden, behalve – en bij wijze van uitzondering – in bepaalde gevallen kan deze informatie worden meegedeeld aan derden, bijvoorbeeld derden die ons diensten verlenen of die namens ons en voor onze rekening diensten verlenen. Bovendien is ons bedrijf verplicht uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit wordt opgelegd door de wet, een decreet of verordening of door een rechterlijke beslissing.

In elk geval verbinden wij ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, met name door het sluiten van passende contracten met onze partners.

5. HOE KUNT U UW GEGEVENS BEHEREN / KRIJGT U TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN KUNT U ZE VERWIJDEREN?

U heeft het recht op toegang tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te corrigeren, het recht om uw gegevens te wissen, het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht om uw gegevens over te dragen.

In overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om:

 • Uw gegevens en de essentiële informatie over de verwerking (verwerkingsdoeleinden, categorieën van gegevens die worden verwerkt, enz;)
 • Om te verzoeken dat deze gegevens worden gecorrigeerd of, indien nodig, verwijderd onder de voorwaarden van artikel 17 van de GDPR, en met name wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld/verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt;
 • Verzet tegen de verwerking van uw gegevens in bepaalde specifieke gevallen, waaronder verwerking voor direct marketing; in dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken, behalve om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden of indien de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • verzoeken om de verwerking te beperken, in bepaalde gevallen zoals bepaald in artikel 18 van de GDPR en met name wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren; en
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een vorm die het mogelijk maakt ze over te dragen, met name om ze aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen, onder de voorwaarden van artikel 20 van de GDPR en, indien technisch mogelijk, de gegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke aan de andere over te dragen.

U kunt deze rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij per e-mail naar het adres hello@june21jewelry.be of per post naar het adres Kortrijksesteenweg 23 bus 2, 9830 Sint-Martens-Latem. Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels inzake de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres commission@privacycommission.be.

6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is. De periode gedurende welke uw gegevens worden bewaard zal in ieder geval nooit langer zijn dan nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De verzamelde gegevens worden zo lang bewaard als nodig is om onze diensten te verlenen en voor de in punt 3 hierboven beschreven doeleinden.

De periode waarin uw gegevens worden opgeslagen zal in ieder geval nooit langer zijn dan

– Duur van uw verbinding met onze website

– Duur dat de persoonlijke rekening actief is

– Van aankoop goederen tot 10 jaar na aankoop (boekhoudwet).

U kunt ons ook altijd vragen uw gegevens te verwijderen. In dit verband verwijzen wij naar punt 5 hierboven.

7. WORDEN UW GEGEVENS DOORGEGEVEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Ons bedrijf bewaart al uw gegevens op servers binnen de Europese Economische Ruimte, zodat de bescherming ervan volledig beveiligd is. In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen als wij ervoor kiezen om werk uit te besteden. Deze overdracht kan plaatsvinden via dienstverleners die buiten het grondgebied zijn gevestigd, zoals de in punt 4 hierboven vermelde dienstverleners, of via een server die zich buiten dit grondgebied bevindt. In dat opzicht verbindt onze onderneming zich ertoe steeds een passend en toereikend niveau van bescherming van uw gegevens te waarborgen, met name door gebruik te maken van door de Europese Commissie goedgekeurde typecontractbepalingen of andere middelen die in overeenstemming zijn met de Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Activiteiten waarbij derden betrokken zijn:

Webanalyse – Google Analytics

8. HOE GARANDEREN WIJ DE VEILIGHEID VAN UW GEGEVENS?

Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van uw gegevens tegen mogelijke vernietiging, verlies of wijziging volledig te waarborgen.

Ons bedrijf neemt onder meer de volgende maatregelen:

– Screening van ruimten met een gevoelige inhoud

– Veiligheid van netwerken

– Beveiligde SSL-verbinding: met behulp van SSL worden transactiegegevens over het internet gecodeerd. U kunt een beveiligde SSL-verbinding herkennen aan het ‘slotje’ in de onderste statusbalk van uw browser.

– Firewalls

Hoewel wij er alles aan doen om een datalek te voorkomen, is het mogelijk dat er een hack plaatsvindt. Bij een datalek hebben wij duidelijke procedures opgesteld om eventuele schade tot een minimum te beperken. Wij zullen een datalek altijd melden aan de bevoegde autoriteit.

Daarnaast verzamelt onze website ook gegevens via derden, zoals Mailchimp en Google Analytics. De informatie over de verwerking van deze gegevens maakt geen deel uit van dit beleid. Daarom verwijzen wij in dit verband naar de relevante bepalingen van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van die derden. Uw rechten met betrekking tot die gegevens moeten ook bij die derden worden uitgeoefend.

9. HOE WORDT U GEÏNFORMEERD OVER WIJZIGINGEN IN DIT VERTROUWELIJKE BELEID?

De datum van de laatste wijziging van dit beleid vindt u aan het einde van deze pagina.

Dit geheimhoudingsbeleid kan bij gelegenheid worden gewijzigd zonder dat wij u daarvan vooraf in kennis stellen. Wij raden u daarom aan dit beleid regelmatig te raadplegen.

10. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

U kunt contact met ons opnemen:

 • Via het contactformulier op onze website
 • Per e-mail naar hello@june21juwelry.be
 • Per post op het adres: Kortrijksesteenweg 23 bus 2, 9830 Sint-Martens-Latem
 • Per telefoon op +32491520311.

Datum van laatste wijziging: 23/12/2019

Nog andere vragen?

Is iets u nog niet duidelijk, of wilt u meer informatie over ons privacybeleid? Neem contact op met onze klantenservice via hello@june21jewelry.be.

You are visiting the June 21 website

Location selection allows June 21 Jewelry to deliver to you the best services with respect to your localisation.

U bezoekt de website van june21

Locatie selectie laat June 21 Jewelry toe om u de beste diensten te leveren met betrekking tot uw lokalisatie.

Product title is toegevoegd aan uw winkelmandje
Product title
€29.00